Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Điểm văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Thái Nguyên từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2022

31-07-2022 18:45

1. Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cấp dưới thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chi ngân sách nhà nước, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác điều hành ngân sách: Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi ngân sách nhà nước đúng thời hạn, nội dung, đối tượng, lĩnh vực. Ngân sách các cấp và các đơn vị sử dụng ngân sách phải điều hành, quản lý chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ; triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để xảy ra tình trạng nợ đọng khối lượng xây dựng cơ bản.

Về công tác quản lý chi ngân sách: Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các quy định theo Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Các dự án công trình sử dụng vốn vay nước ngoài, vốn vay ODA,căn cứ vào các điều kiện, quy định theo Hiệp định vay để quản lý sử dụng các nguồn vốn đảm bảo theo đúng các quy định. Các sở, ban, ngành, địa phương chủ động sắp xếp sử dụng dự toán đã được HĐND tỉnh thông qua và UBND tỉnh quyết định để thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát các nhiệm vụ đã được giao dự toán; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; chủ động chi trả kịp thời, đúng quy định đối với các nhiệm vụ an sinh xã hội, chi cho con người... theo các chế độ chính sách của Trung ương và địa phương ban hành.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức và người phụ trách công tác tài chính, kế toán tại đơn vị sử dụng ngân sách quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 38 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.

2. Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3498/UBND-TH về việc tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ, Thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ và Kết luận số 486-KL/TU ngày 28/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực và trong nước để chủ động phân tích, dự báo, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với ngành, địa phương, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Khẩn trương phổ biến, quán triệt nội dung các chính sách được ban hành thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp để triển khai nhanh, đồng bộ, quyết liệt hơn nữa Chương trình. Tập trung triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030). Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân…

3. Ngày 27/7/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3520/UBND-TH về việc tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức các hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các hội nghị đối thoại đảm bảo chất lượng, thực chất và có hiệu quả. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo PCI tỉnh Thái Nguyên khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực ngành quản lý và theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình thông qua các hình thức đối thoại đa dạng, phù hợp, linh hoạt, hiệu quả. Các cuộc đối thoại với doanh nghiệp có thể được các ngành, địa phương tổ chức nhiều lần trong một năm. Riêng năm 2022, cuộc đối thoại lần đầu yêu cầu phải thực hiện xong trước ngày 30/8/2022.

Đề nghị các hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố để tổ chức các hội nghị đối thoại và phối hợp giải đáp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

4. Ngày 25/7/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3496/UBND-TH về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toàn ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2023

Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5032/BKHĐT-TH và Công văn số 5035/BKHĐT-TH ngày 22/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3547/UBND-NC về việc tăng cường tuyên truyền về Đề án 06, định danh, xác thực điện tử và các dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đề án 06, đặc biệt là về định danh, xác thực điện tử và 25 dịch vụ công thiết yếu với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp hướng dẫn và tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là đảng viên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính. UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, triển khai tuyên truyền bằng pano, áp - phích, băng - rôn, bảng điện tử về 25 dịch vụ công thiết yếu, định danh, xác thực điện tử và lợi ích của Đề án 06 phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan định hướng, chỉ đạo Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tổ chức truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các tiện ích, kết quả triển khai của Đề án 06.

6. Ngày 26/7/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 3516/UBND-KGVX về việc triển khai Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 15.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán, nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Thực hiện nghiêm, linh hoạt, hiệu quả 3 trụ cột phòng, chống dịch (xét nghiệm, cách ly, điều trị); công thức 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng; bám sát tình hình dịch bệnh trên thế giới, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới; chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của vắc xin và tiêm các mũi 3, mũi 4 trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng, tử vong. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động. UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan truyền thông trên địa bàn và các đơn vị liên quan tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư với tinh thần truyền thông vận động người dân đồng thuận tham gia tiêm chủng; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại.

Thanh Mai (tổng hợp)
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1387634